May 2016

 1. Dr. Danasu, R., Hema Ananadhy, K. and Kumudhavalli, D.
  2016
  03
  1050
 2. Asma Manzoor, Abdul Wahid Khan, Ab Majid Gania, Ajaz A Suhaff and Kushal Baidya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1062
 3. S.M. Yasir Arafat, Zuhayer Ahmed, Md. Jahid Hasan and S.M. Hafiz Al Asad
  2016
  03
  1068
 4. Dr. Danasu, R. and Saraswathi, L.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1072
 5. Dr. Rahul Patel, Dr. Hiren Patel, Dr. Parth Patel, Dr. Rajesh Patel, Dr. Avani Rijhwani and Dr. Nidhi Sabhaya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1093
 6. Kannan Ramiah, Selvakumar Jagannathan and Vishwanatha Badanidiyur
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1094
 7. Dr. Saraswathi Gopal, K., Dr. J.K. Singh Kshatri, and Dr. Mahesh Kumar, P.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1104
 8. Sumathi, T., Akula Srilakshmi and Sai Gopal, D.V.R.
  2016
  03
  1112
 9. Maria do Rosário Dias
  2016
  03
  1213