May 2016

 1. Dhivya, P., John Basha M. and Selvalakshmi, C.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1171
 2. Isaac WafulaWamalwa, Benson Kamau Mburu and Daniel Gathuru Mang’uriu
  2016
  03
  1172
 3. Dr. Dana Ahmed Sharif
  2016
  03
  1175
 4. Şenol ÇELİK
  2016
  03
  1177
 5. Mohamed Habib Ahmed El kanzi and Abdelnabi Ali Elamin
  2016
  03
  1184
 6. Ankit Dhamija and Deepika Dhamija
  2016
  03
  1211
 7. Eheth, J.S., Lontsi Djimeli, C., Moungang, L.M., Moussa Djaouda, Noah Ewoti, O.V., Tamsa Arfao, A., Nougang, M.E., Bricheux, G., Nola, M. and Sime-Ngando, T.
  2016
  03
  1120
 8. Vasuhi, A., John Xavier, R., Dhanabalan, K. and Srinivas Mantha
  2016
  03
  1119
 9. Aida A. Eshmurzaeva, Abdug’ofir Khodjimetov and Bekhzod Abdullaev
  2016
  03
  1114
 10. Dr. Danasu, R., Gophi, P. and Datchayani, E.
  2016
  03
  1021
 11. Dr. Danasu, R., Mrs. Sridevi, R. and Ms. Sangeetha, T.
  2016
  03
  1022
 12. Dr. Danasu, R., Chandrujothi and Manohari, K.
  2016
  03
  1023
 13. Dr. Danasu, R., Sathiyakala and Nithiya, K.
  2016
  03
  1025
 14. Dr. Danasu, R., Narmatha, S. and Dhivya, J.
  2016
  03
  1027
 15. Divina Maria Dcosta
  2016
  03
  1029
 16. Premavathi, R. and Kalaivani, S.
  2016
  03
  1034
 17. Ladke, L.S., Hiwarkar, R. A. and Jaiswal, V. K.
  2016
  03
  1035
 18. Maheshwari, D. and Keerthi, T.
  2016
  03
  1042
 19. Dr. Danasu, R., Hema Ananadhy, K. and Kumudhavalli, D.
  2016
  03
  1050
 20. Asma Manzoor, Abdul Wahid Khan, Ab Majid Gania, Ajaz A Suhaff and Kushal Baidya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1062
 21. S.M. Yasir Arafat, Zuhayer Ahmed, Md. Jahid Hasan and S.M. Hafiz Al Asad
  2016
  03
  1068
 22. Dr. Danasu, R. and Saraswathi, L.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1072
 23. Dr. Rahul Patel, Dr. Hiren Patel, Dr. Parth Patel, Dr. Rajesh Patel, Dr. Avani Rijhwani and Dr. Nidhi Sabhaya
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1093
 24. Kannan Ramiah, Selvakumar Jagannathan and Vishwanatha Badanidiyur
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1094
 25. Dr. Saraswathi Gopal, K., Dr. J.K. Singh Kshatri, and Dr. Mahesh Kumar, P.
  Int J Inf Res Rev
  2016
  03
  1104
 26. Sumathi, T., Akula Srilakshmi and Sai Gopal, D.V.R.
  2016
  03
  1112
 27. Maria do Rosário Dias
  2016
  03
  1213