October 2015

 1. Vijay Samuel G., Dev Anand, P., Sudarshan Choudhary and Kumar Narasimhan
  Int J Inf Res Rev
  2015
  02
  0587
 2. Dr. Amaravathi, M. and Mr. Anand Shankar Raja, M.
  Int J Inf Res Rev
  2015
  02
  0557
 3. Dr. Nixon Amirtharaj, E. and Mr. Anand Shankar Raja
  Int J Inf Res Rev
  2015
  02
  0555
 4. Mr. Anand Shankar Raja, M. and Mr. MridulUmesh
  Int J Inf Res Rev
  2015
  02
  0544
 5. Neha Mishra, Dr. Akheela Khanum and Kavita Agarwal
  Int J Inf Res Rev
  2015
  02
  0644